เภสัชกรพงษ์รพี  สุขเจริญเวช      

ที่ปรึกษาชมรมฯ   

ร้าน สุขถาวรโอสถ

437/3-4  หมู่2  ถนนสายกลาง  

อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180

โทร  038 - 437236    Fax 038 - 437237

085 - 9463643