ภญ. ศศิการ   เทพาวัฒนาสุข

ที่ปรึกษาชมรมฯ

ร้านเมืองชลฟาร์มาซี

844/38  ถนนสุขุมวิท  ต.บางปลาสร้อย

อ.เมือง   จ.ชลบุรี   20000

โทร 038 - 275314-5

01 - 8322849