ประชุมกรรมการบริหารจากทั่วประเทศ     ส่งมอบงานประธานคนใหม่และแต่งตั้ง     คณะกรรมการบริหาร ปี 2555-2557 ที่ร.ร.ปริ้นส์เซส หลานหลวง เมื่อ 25 ส.ค.55