ประชุมร้านขายยาจังหวัดชลบุรี          รับทราบนโยบายและกฏหมายยา               จากกระทรวงสาธารณสุข                     เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2552