ชมรมฯร่วมกับบริษัทซิลลิคฟาร์ม่าจำกัด         แผนก Novartis จัดสัมมนาวิชาการ    เรื่องการใช้ยา Vitalux Plus ที่ ร.ร.ชลจันทร์                พัทยา เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2551