ร่วมงานแต่งงาน ภก.สุรัตน์ (เสี่ยหนุ่ย) 12 พ.ย. 48 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานมงคลสมรส ภญ.อภิรดี - ภก.ศุภกิจ ฤดีเลิส 9 ม.ค. 54 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานแต่งงาน คุณต้า-คุณยุ้ย 24 พ.ย. 48 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานมงคลสมรสระหว่างณัฐพงศ์-ศิริจรรณ เปี่ยมศักดิ์ชัย 30 พ.ย.55 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานแต่งงาน คุณสมพงษ์ เขมาวุฆฒ์ 3  ธ.ค. 48 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานมงคลสมรสระหว่าง ภญ.สุจิกา -กฤษดา จันทร์แดง 19 ม.ค.56 คลิกดูรูปที่นี่
ร่วมงานแต่ง คุณพรทิพย์ - จอ.โฆษิต 8 ก.พ. 49 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานมงคลสมรสระหว่างภญ.อินทร์ริตา-เมธา ศิริวัฒน์เวชกุล 26 พ.ค.58 คลิกดูรูปที่นี่
งานแต่ง ทพ.กรกฎ -ทพญ.รวงพร 8 มค. 49 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานมงคลสมรส ภก.คณเดช-ภญ.วาทินี ปัญจวรญาณ 17มค.59 คลิกดูรูปที่นี่
งานแต่งคุณนิพนธ์-ภญ สุทธิวรรณ 8 มค. 49 คลิกดูรูปที่นี่ ร่วมงานมงคลสมรส ภก.อภิวัฒน์-ภญ.ภิญญภา รัตนชาติชัย 22พ.ค.59 คลิกดูรูปที่นี่
งานหมั้น-แต่ง คุณฐิติวัชร์-คุณพัชรวลัย   19 พ.ย.49 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่งงานลูกสาวเฮียสุเมธ(ซูลิดิน) 7 ม.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่งคุณสุรศักดิ์ เวชชาภินันท์      30 มี.ค.50 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่งลุกสาวคุณคำรณ มีรัตน์   1 เม.ย.50 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่ง อิทธิพล-ศุภลักษณ์  ชัยพรเภสัช สัตหีบ 13 ม.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่ง ปริญญา-รำไพ ทวีสินโอสถ พานทอง 18 ม.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่ง วีระศักดิ์ - ภญ.สุณีรัตน์ กิตติคุณ 30 มี.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่งลูกสาวคุณสุเมธ (บีเอมฟาร์มาซี ) 22 ส.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่ง ภญ.จรีย์ - คุณเสรี ศรวัฒนา 25 ต.ค.51 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่ง ภก.จารุศักดิ์ - สวิยาพร กังวิวรรธน์ 4 ม.ค. 52 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่ง ศุภกิจ - อารยา กอศิริวลานนท์ 3 ก.ค. 52 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่ง พญ.นฎา - นพ.บัณฑิต นิลไพฑูรย์ 2 ส.ค. 52 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่ง ภญ.ช่อสคนธ์ - ภก.ชัยวัฒน์ ธนกิจสัมพันธ์ 24 ก.ย. 52 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานหมั้น-แต่ง คุณชูติ - คุณนิลวดี พงศ์ถาวรภิญโญ 5-6 ธ.ค.52 คลิกดูรูปที่นี่      
ร่วมงานแต่ง ภญ.ศศิการ - คุณสุกฤษฎิ์ อภิณัฐภูมิ์ 30 พ.ค. 53 คลิกดูรูปที่นี่