ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี          ร่วมกับบริษัทเชริง-พลาวจำกัด            จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง               คัน คัน จากภูมิแพ้ผิวหนัง
          ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก            ภญ.อรทัย เจียมนภานนท์          ภญ.ภัทราลักษณ์   คงถาวร             คุณวิทูร   บุญพิทักษ์เขต
         ภก.พงษ์รพี ประธานชมรมฯ         คุณลักขณา  ชยาธารรักษ์ ( โอ๋ )     คุณสมนึก กิตติคุณ ประธานที่ปรึกษา     คุณกฤชพจน์ ตนานุประวัติ ที่ปรึกษา
         สมาชิกมากันคับคั่งเช่นเคย         ท่านที่ปรึกษามากันเกือบครบ            สมาชิกมากันคับคั่งเช่นเคย          ประธานฯ มอบของที่ระลึก
    และะจับรางวัลแจกสมาชิกชมรมฯ          จับรางวัลแจกสมาชิกชมรมฯ            จับรางวัลแจกสมาชิกชมรมฯ ให้สมาชิกโหวตเลือกประธานใหม่ ปี 2550 -51
     ซึ่งเป็นเอกฉันท์ได้ประธานคนใหม่      แต่หน้าเก่า ภก.พงษ์รพี  สุขเจริญเวช           ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน        ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
      กลับไปหน้าเดิม (คลิก)
      กลับไปหน้าแรก (คลิก)