คุณแม่อุบล สุวรรณจิตต์      คุณทองคำ สุวรรณจิตต์ อดีต สสอ.ชลบุรี                   ศาลาวัดใหญ่   ชลบุรี           เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
               คุณแม่โส๊ยเจีย  แซ่เบ๊          ร้านบ่อวินเภสัช   ศรีราชา          ศาลาวัดแก้วแจ่มฟ้า   กรุงเทพฯ           เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2548
               คุณแม่สุมล อุชุวัฒน์       ร้านเจริญสามัคคีเภสัช   พนัสนิคม     ศาลากลางวัดทุมมาวาส   พนัสนิคม           เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2549
             คุณพ่อถวิล  สวนสุวรรณ      ร้านบางทรายโอสถ อ.เมือง ชลบุรี                    ศาลาวัดบางทราย              เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549
        คุณพ่อพจน์   ประสิทธิ์เพียรชัย        ร้านประสิทธิ์โอสถ  นครนายก            ชมรมฯร่วมแสดงความเสียใจ           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2549
           คุณพ่อสว่าง ศิริมาก            ร้านสว่างเภสัช  สัตหีบ       ศาลาวัดเทพบุตร นาจอมเทียน         เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549
          คุณแม่อิม แซ่เตียว        ร้านจินแซตึ้ง   อ.เมือง ชลบุรี          ศาลาวัดศรีเอี่ยม กรุงเทพฯ         เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549
         คุณแม่เอี้ยงเซาะ แช่ตั้ง     ร้านเทียนชัยโอสถ อ.เมือง จ.ชลบุร             ศาลาวัดนอก ชลบุรี         เมื่อวันที่ 17 มกราคม2550
          คุณแม่เง็กจู แซ่กัง         ร้านสุวัฒน์ฟาร์มาซี  บ้านบึง          บ้านอ่างแก้ว หนองใหญ่       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550
            คุณพ่อดำ  ทวีทรัพย์          ร้านกำชัยเภสัช ชลบุรี               ศาลาวัดนอก ชลบุรี          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550
              คุณแม่เกียว   ลิขิตมาศกุล             ร้านลิขิตเภสัช  ชลบุรี               ศาลาวัดใหม่     ชลบุรี            เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2550
              คุณแม่สร้อย  เคหะเจริญ          ร้านศิริวัฒน์รวมยา  สัตหีบ           ศาลาวัดเนินสูง      จ.จันทบุรี             เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550
        คุณแม่ประเทือง ศิริสุนทรลักษณ์              ร้าน ช.ฟาร์มาซี     ชลบุรี              ศาลาวัดนอก     ชลบุรี              เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550