คุณ ธราวัฒน์ ธนูวัฒนา   

รองประธานชมรมฯ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ร้านวัฒนาฟาร์มาซี

444/44หมู่3 ต.หนองไผ่แก้ว

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร 038-292452

01 - 2442234