คุณวันดี   คุณาฤทธิพล   

องประธานชมรมฯฝ่ายทะเบียน

ร้าน ยืนยงฟาร์มาซี

174/7-8 ถนนพลายวาต ต.บางปลาสร้อย

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร 038-282099

05 - 0830378